T.C
YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI

Yeşilyurt İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

Başkanlığı
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               28/05/2018
 
 
KONU: Yeşilyurt İlçesi Köy Yolları I Kat Asfalt yapım ihalesi
                                      
 
İHALE İLANI
                                                                                                                           
             
a) BİRLİĞİN ADI: Yeşilyurt İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
b) İHALENİN ADI, NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI :
 
            Yeşilyurt İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğince Tokat İli Yeşilyurt ilçesi Karagözgöllüalan- Topulyurt köyyolu 15.000 m² ve Sekücek-Gündoğan Köy yolu 15.000 m²  I.  Kat Asfalt Sathi Kaplama yapımı işi.
 
 
            15.000 m2  Karagözgöllüalan- Topulyurt köy yolu  I. Kat Asfalt yapımı
            15.000 m² Sekücek-Gündoğan Köy yolu I. Kat Asfalt yapımı
 
             
                                                            Toplam I. Kat:  30.000 m2
 
c) İŞİN YAPILACAĞI YER: Tokat İli Yeşilyurt ilçesi Karagözgöllüalan- Topulyurt köyyolu 15.000 m² ve Sekücek-Gündoğan Köy yolu 15.000 m² 
 
ç) İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ :
Söz konusu işlere ihale tarihinden sonraki sözleşmenin imzalandıktan sonra, hava şartlarının uygun olduğu zamanda ve Teknik elemanların yer tesliminden sonra işe başlanacak olup işlerin bitirilme süresi iş yeri teslim tarihinden itibaren ( 50 ) gündür.
 
d) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
 
  1. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
  2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi
a) Gerçek kişi olması halinde davet tarihi yılında alınmış bilgisine göre ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından davet tarihinin bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
                c) Tüzel kişilerde açık eksiltmeye teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
           3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
                a) Gerçek kişi olması halinde noter taktikli imza beyannamesi.
                  
           b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
           4. KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. ve 12. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.                                                                                                                                                                                                            5. geçici teminat.                                                                              
           6. Vekâleten İhaleye katılma halinde, İstekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
           7. İhale dokümanını satın aldığına dair belge.
           8. İş bitirme belgesi Asfalt yapım işi.
           9. İdari Şartnamenin 8 inci maddesinde sayılan kişiler ile 2015- 2016-2017 Yıllarında Köydes İhalesi olarak zamanında teslim edemeyen, idare ile davalı duruma düşen ve bunların hissedar olduğu şirketler ihaleye katılamazlar.
 
e ) İhale Dokümanının Görüleceği Yer ve Hangi Bedelle Alınacağı :
Yeşilyurt İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığında (Yeşilyurt Kaymakamlığı Hükümet Konağı Hizmet binası) görülebilir ve Ziraat Bankası Yeşilyurt Şubesi 12206253-5001 nolu hesaba 200.00 TL (İşin adı açıklama kısmına yazılacak) Bağış mukabilinde alınabilir.
 
f) İhalenin Saati , Yeri ve Tarihi :
 İhale Tarihi: 06.06.2018  Çarşamba Günü
             Saati: 14,00
 Yeri: Yeşilyurt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (Kaymakamlık Binası) YEŞİLYURT/TOKAT
 
g) Tekliflerin Hangi Tarih Saate Kadar Nereye Verileceği   :
 
Teklifler 06.06.2018  Çarşamba Günü saat 14.00’a kadar Yeşilyurt İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığına (Kaymakamlık Binasında) teslim edilecektir.
h) Yatırılacak Geçici Teminat Miktarı :
 Teklif edilen bedelin %3 ‘ü oranında geçici teminat yatırılacak veya teminat mektubu verilecektir.
             İşlere ilişkin olarak yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan isteklilerden teklif alınacaktır. İhaleye ilişkin ihale dokümanı idarenin aşağıda belirtilen adresinde görülebilir ve/veya alınabilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlanacak yeterlik başvurularının en geç 06.06.2018  Çarşamba Günü Saat 14:00’a kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırılması gerekmektedir.
 
               İlgililere duyurulur.
 
 
                                                                                                          Malik ÇALIŞIR
                                                                                                           Kaymakam  V.                                                                                                                                                                                             Birlik Başkanı