T.C
YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI

                                               Yeşilyurt İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          05.2018
 
 
KONU: Yeşilyurt İlçesi Köylerine Köy yollarına ve Köy  içi yollarına kilitli parke taş alımı yapımı ve nakliye İhalesi
                                     
İHALE İLANI
          
a) BİRLİĞİN ADI: Yeşilyurt İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
b) İHALENİN ADI, NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI :
 
            Yeşilyurt İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğince Tokat Yeşilyurt ilçesi Köy yollarına 8 cm lik ve köy içi yollarına 6 cm lik kilitli parke taş alımı yapımı ve nakliyesi ihalesi yapılacaktır.
     
            Ekinli Köyü               8.000 m² 8 cm lik kilitli beton parke taşı
            Karacaören Köyü    5.500 m² 8 cm lik kilitli beton parke taşı
            Ç.Danişment Köyü   10.000 m² 8 cm lik kilitli beton parke taşı
            KGöllüalan Köyü      2.000 m² 6 cm lik kilitli beton parke taşı
            Yağmur Köyü            1.200 m² 6 cm lik kilitli beton parke taşı
            Bahçebaşı Köyü        1.000 m² 6 cm lik kilitli beton parke taşı
            Gündoğan Köyü          500 m² 6 cm lik kilitli beton parke taşı
            Damlalı Köyü               500 m² 6 cm lik kilitli beton parke taşı
            Sivri Köyü                    500 m² 6 cm lik kilitli beton parke taşı
            Kavunluk Köyü           500 m² 6 cm lik kilitli beton parke taşı
            Sekücek Köyü              500 m² 6 cm lik kilitli beton parke taşı
             Yeniköy Köyü             500 m² 6 cm lik kilitli beton parke taşı
            Toplam:     20.500 m² 8 cm lik 7.700 m² 6 cm  lik  kilitli beton parke taşı            
 
c) TAŞLARIN TESLİM EDİLECEĞİ YER: Yeşilyurt İlçesi köyleri.
 
ç) İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ :
Söz konusu işlere ihale tarihinden sonra sözleşme imzalandıktan sonra iş yeri teslimi yapıldıktan sonra işe başlanacak olup işlerin bitirilme süresi işe başlama tarihinden itibaren ( 75 )yetmişbeş gündür.
d) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
  1. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
  2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi
a) Gerçek kişi olması halinde davet tarihi yılında alınmış bilgisine göre ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından davet tarihinin bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
                c) Tüzel kişilerde açık eksiltmeye teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
           3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
                a) Gerçek kişi olması halinde noter taktikli imza beyannamesi.
                b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 4) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.                                                                                                                                                                                                            5) geçici teminat.                                                                             
           6) Vekâleten İhaleye katılma halinde, İstekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
           7) İhale dokümanını satın aldığına dair belge.
           8) İş bitirme belgesi.
           9) İdari Şartnamenin 8 inci maddesinde sayılan kişiler ile -2015-2016-2017 Yıllarında Köydes İhalesi olarak zamanında teslim edemeyen, idare ile davalı duruma düşen ve bunların hissedar olduğu şirketler ihaleye katılamazlar.
e ) İhale Dokümanının Görüleceği Yer ve Hangi Bedelle Alınacağı :
Yeşilyurt İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığında görülebilir ve Ziraat Bankası Yeşilyurt Şubesi 12206253-5001 nolu hesaba 250.00 TL ( İşin adı açıklama kısmına yazılacak) dosya bedeli mukabilinde alınabilir.
f) İhalenin Saati , Yeri ve Tarihi :
 İhale Tarihi: 22.05.2018 Salı Günü
             Saati            :14:00
 Yeri             : Yeşilyurt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği YEŞİLYURT/TOKAT
g) Tekliflerin Hangi Tarih Saate Kadar Nereye Verileceği        :
            Teklifler  31/05/2018 Perşembe günü saat 14:00 'e kadar Yeşilyurt  İlçesi  Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığına teslim edilecektir.
h) Yatırılacak Geçici Teminat Miktarı :
 Teklif edilen bedelin %3 ‘ü oranında geçici teminat yatırılacak veya teminat mektubu verilecektir.
             İşlere ilişkin olarak yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan isteklilerden teklif alınacaktır. İhaleye ilişkin ihale dokümanı idarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir ve/veya alınabilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlanacak yeterlik başvurularının en geç 22/05/2018 Salı Günü Saat 14:00’e kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırılması gerekmektedir.
 
               İlgililere duyurulur.
 
 
                                                                                            Malik ÇALIŞIR  
                                                                                             Kaymakam  V.                                                                            
                                                                                            Birlik Başkanı